All Posts By Arvin Ilbeigi

سیروس طاهباز

سیروس طاهباز

دوم دی‌ ماه، زادروز سیروس طاهباز بود. بی‌آن‌که در انزلی به یادش جمع شوند یا حتی کسی از کوچه‌ای که به نام او باشد عبور کند!

نقاشان انزلیچی

نقاشان انزلیچی

فروردین سال ۱۳۳۶: اداره کل هنرهای زیبا، به سه نقاش انزلیچی مقیم تهران مأموریت داده تا برای به تصویرکشیدن مناظر زیبای انزلی به شهرشان برگردند.

شهر خاموش

شهر خاموش

شهر خاموش در آغوشِ مه نهان می‌شد؛
چونان که والِ پیر در نهیبِ اقیانوس