popular

طراحان و خوانشِ رفتار مردم

طراحان و خوانشِ رفتار مردم

نام این مرد، سید محمد تائب است. یکی از معلمان انزلی در دوره‌ی پهلوی اول که برای پُز بهتر در عکس یادگاری با نرده‌های آیکونیک بلوار، روی پشتی یک نیمکت چوبی نشسته است!

کمی از جزئیاتِ به‌ظاهر کم‌اهمیت

کمی از جزئیاتِ به‌ظاهر کم‌اهمیت

احتمالاً این‌گونه بوده که شهردار وقت انزلی می‌خواسته تکه‌ای از حاشیه‌ی ساده‌ و قدیمی باغچه‌های بلوار را ترمیم کند و به این فکر افتاده که چرا دردسر بکشد و با «قالب‌بندی و بتن‌ریزی در محل» به الگوی قبل وفادار بماند؟!

ابوالحسن‌ محمدرضایی

ابوالحسن‌ محمدرضایی

ده‌ساله بودم که ابوالحسن‌خان محمدرضایی، معلم نقاشی‌ام شد. دو روز در هفته، روی چهارپایه‌ چوبی دکان کوچک نقاشی‌اش می‌نشستم و آبرنگ می‌آموختم. برایم نقاشی فراتر از سرگرمی بود.