سیاست

چرا این باخت ناراحتم می‌کند اما عصبانی نمی‌شوم؟

چرا این باخت ناراحتم می‌کند اما عصبانی نمی‌شوم؟

ملوان تنها تیم فوتبال دنیاست که از تماشای شکستش آزار می‌بینم. از وقتی که یادم می‌آید هیچ تیم دیگری چنین حالتی برایم نداشته و احتمالاً نخواهد داشت.

لیبا

لیبا

نامش لیبا ست. شش ساله است و به همراه خانواده‌ی تکه‌-پاره‌شده‌اش، از هراس طالبان، به کوه‌های پاکستان گریخته است‌؛ از چاله‌ی خون به چاه ایمن!

هوادار ملوان

هوادار ملوان

روز‌های کودکی‌ام به بازی بی‌پایان فوتبال در کوچه‌ و باغ‌های انزلی گذشته است و با ملوان، عشق به پیراهن یک باشگاه را فهمیده‌ام. هیچ رنگ دیگری برایم معنا ندارد و به خاطر هیچ پرچم و پیراهن دیگری، فریاد نمی‌کشم و اندوهگین نمی‌شوم.

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب

«حکمرانی خوب» یکی از مفاهیم متأخر ادبیات توسعه است که میزان موفقیت حاکمان در اداره‌ی درست کشورها را به بحث می‌گذارد.